فرم تقاضانامه استخدام


مشخصات آگهی

مشخصات متقاضی

وضعیت خدمت تحصیلی

نوع تقاضا

سوابق شغلی

تجارب و دوره های کاربردی
مدارک یا عناوین دوره های کاربردی که گذرانده اید را با شماره گذاری هر مورد (1-2 و...) ذکر نمایید و یا رزومه خود را در پایان فرم پیوست کنید..

پیوست مدارک
حجم فایل 10 MB
حجم فایل 10 MB
حجم فایل 10 MB
حجم فایل 10 MB
حجم فایل 10 MB

ارزیابی متقاضی

این قسمت توسط کارشناس منابع انسانی تکمیل خواهد شد.

captcha